Ana Sayfa / Testler / Tarım ve Hayvancılık Test

Tarım ve Hayvancılık Test

TARIM VE HAYVANCILIK-TEST

 1. Aşağıdakilerden hangisinde tarım süresi en uzun ve en

kısa bölgelerimiz sırasıyla verilmiştir?

A) Marmara-Karadeniz B) İç Anadolu-Doğu Anadolu

C) Karadeniz-Akdeniz D) Akdeniz-Doğu Anadolu

E)Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu

 

 1. Bir bitkinin ekim alanını günlük ve yıllık sıcaklık

farklarının büyük olması sınırlıyorsa, aşağıdaki ovalarımızdan hangisinde bu bitkinin en az yetiştirildiği söylenebilir?

A) Bafra Ovası B) Konya Ovası C) Amik Ovası

D) Gediz Ovası E) Çukurova

 

 1. Türkiye'deki buğday üretim miktarının yıldan yıla

dalgalanmalar göstermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Tarımın iklim koşullarına bağımlı olmasının

B)Destekleme alımları yapılmasının

C)Gübre kullanımının artmasının

D)Sulamalı tarıma geçilmesinin

E)Ulaşım olanaklarının gelişmesinin

 

 1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'de değişik

iklim bölgelerinde yetiştirilebilir?

A) Çay B) Patates C) Zeytin D) Turunçgiller E) Muz

 

 1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi endüstri bitkisi

değildir?

A)İncir B)Pamuk C)Tütün D)Şekerpancarı E)Ayçiçeği

 

 1. Türkiye'de 1938 yılında otlak ve çayırların oranı %53,9

iken 1970'te bu oran %33,5'e düşmüştür. Bu düşüşün nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvan sayısının azalması

B) Yem endüstrisinin yeterli düzeye ulaşması    

C) Tarımda makineleşmenin artması

D) Bağ – bahçe tarımının yaygınlaşması

E) Otlakların erozyon nedeniyle verimsiz hale

 

 1. Sebze üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisi ilk

sırada yer alır?

A)Karadeniz Bölgesi B)Marmara Bölgesi C)Ege Bölgesi

D)Akdeniz Bölgesi E)İç Anadolu Bölgesi

 

 1. Türkiye'de seracılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasının

aşağıdaki sanayi kollarından hangisine olumsuz etki yaptığı savunulabilir?

A) Konservecilik B)Tütün ve içki C) Şekerli gıda

D) Süt ve süt ürünleri E)Bitkisel yağ ve sabun

 

 1. Aşağıda Türkiye'nin bazı bölümleri ve bu bölümlerde

yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeden hangisi yanlıştır?

A) Konya Bölümü → Buğday

B) Ergene Bölümü → Ayçiçeği

C) Kıyı Ege Bölümü → Zeytin

D) Doğu Karadeniz → Çay

E) Batı Karadeniz → Üzüm

 

 1. Çukurova'da yetişen pamuk, yükseltisinin fazla olması

nedeniyle İç Anadolu' da yetişmez. Yükselti pamuğun yetişmesini neden engeller?

A)Sıcaklığı düşürdüğünden B)Kar yağışlarını arttırdığından

C)Buharlaşmayı azalttığından D)Erozyonu hızlandırdığından

E) Akarsu düzenini bozduğundan

 

 1. Aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisinin üretim alanları

yakınında besicilik ve ahır hayvancılığı daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir?

A)Pamuk B)Çay C)Tütün D)Şekerpancarı E) Zeytin

 

 1. Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği yörelere o

ürünün tarım bölgesi denir. Her bölgede tarımı yapılabilen bitkiler için tarım bölgesi belirtmek güçtür. Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bitkilerden hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez?

A) Zeytin B) Şeker pancarı C) Fındık D) İncir E) Çay

 1. Türkiye'de aşağıdaki ürünlerden hangisinin yaygın olarak

yetiştirildiği bölgelerde küçükbaş hayvancılık daha azdır?

A) Fındık B) Buğday C) Susam D) Ayçiçeği E) Mercimek

 

 1. Yetişme alanları dikkate alındığında aşağıdaki bitkilerden

hangisinin soğuğa karşı direncinin en az olduğu söylenebilir?

A) Elma B) Üzüm C) Armut D) Portakal E) Kayısı

 

 1. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde buğday

hasadının farklı zamanlarda yapılması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Gün Uzunluğu B) Yükselti C) Enlem

D) Denize göre konum E) Mevsim karakteri

 

 1. Türkiye'de tarım alanlarının bir bölümünde eğim ve

engebenin fazla olması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur?

A) Yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılması

B) Hayvan gücünden yararlanmanın devam etmesini

C) Nadas uygulamasının azaltılmasını

D) Tarımda traktör kullanımının yaygınlaşmasını

E) Yılda birden fazla ürün alınmasının

 

 1. Yalnızca sulamanın sağlanması durumunda, aşağıdaki

tarım ürünlerinden hangisinin herhangi bir bölgede yetişme olasılığı daha yüksektir?

A) Fındık B) Çay C) Şekerpancarı D) Zeytin E) Portakal

 

 1. İklimin kararsızlığı tarım ürünlerinin üretiminde yıllara

göre dalgalanmaya sebep olur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi bu dalgalanmaları azaltır?

A) Sulama imkanlarının arttırılması

B) Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması

C) Her yıl ayrı ürünün ekilmesi

D) Tohum ıslahına ağırlık verilmesi

E) İhracata ağırlık verilmesi

 

 1. I – Makineleşme II – Gübreleme

  III – Tohum ıslahı ve toprak bakımı

  IV – Sulama V – Sermaye ve pazarlama

Yukarıda Türkiye tarımını etkileyen başlıca faktörler verilmiştir. İç bölgelerde karşılaşılan en önemli problem yukarıdakilerden hangisidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 1. Aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisinin Türkiye'de

üretim alanı daha geniştir?

A)Çay B)Zeytin C)Pamuk D)Soya Fasulyesi E)Şekerpancarı

 

 1.  

Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini sıcaklık etkiler.Buna göre

yukarıdaki haritada işaretli olan noktalardan hangisinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi en erken ve en geç olan yerler birlikte verilmiştir?

A) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) 3-5 E) 2-5

 

 1. Yaz kuraklığı, bir bölgedeki iklimin özelliklerinden biri

ise, bu bölgede aşağıdaki bitkilerden hangisinin tarımı zorlaşır?

A) Buğday B) Pamuk C) Tütün D) Mısır E) Mercimek

 

 1. Bir bölgedeki tarımsal etkinlikler aşağıdakilerden hangisi

ile en az ilişkilidir?

A) Nemlilik oranı B) Güneşlenme süresi C) Yağış rejimi

D) Rüzgar şiddeti E) Sıcaklık ortalamaları

 1. Arazinin çok dağlık olduğu yerlerde tarımda makine

kullanımı zorlaştığından tarım etkinlikleri büyük ölçüde insan emeğine dayanır. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de bu durum için birer örnektir?

A) İç Batı Anadolu Bölümü – Ergene Bölümü

B) Güney Marmara Bölümü – Ege Bölümü

C) Orta Karadeniz Bölümü – Konya Bölümü

D) Doğu Karadeniz Bölümü – Hakkari Bölümü

E) Orta Fırat Bölümü – Adana Bölümü

 

 1. Malatya, Samsun ve İzmir illeri, aşağıdaki tarım

ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi bakımından ortaklık gösterir?

A) Kayısı B) Zeytin C) Pamuk D) Tütün E) Şekerpancarı

 

 1. Tamamı bir coğrafi bölgemizde yetişme özelliği gösteren

tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fındık B) Mısır C) Pamuk D) İncir E) Muz

 

 1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin Türkiye'deki

yetişme alanı çeşitli nedenlere bağlı olarak sınırlılık gösterir?

A) Mercimek – Tütün B) Elma – Üzüm C) Tütün – Buğday

D) Buğday – Arpa E) Fındık – Haşhaş

 1.  

Yukarıdaki grafikte yıllara göre Türkiye turunçgiller üretim

miktarı verilmiştir. Turunçgiller üretiminin yıllara göre artış

göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Meyve suyu üretiminin artması B) İhracatın artması

C) Bakım şartlarının artması D) İç tüketiminin artması

E) İç bölgelerde sulanan alanların arttırılmış olması

 

 1. Seracılığın daha kolay yapılma koşulları, aşağıdaki

yerlerden hangisinde bulunur?

A) Doğu Karadeniz Kıyılarında B) Marmara Bölgesinde

C) İçbatı Anadolu Bölümünde D) Akdeniz kıyılarında

E) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de birden fazla ürün

alınan yerlerin önemli özellikleri arasındadır?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Sıcaklığın fazla ve sulama şartlarının iyi olması

D) Tarım makinelerinin yaygın olması

E) Ulaşımın kolay olması.

 

 1. Son on yılda ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyve

miktarında önemli bir artış söz konusudur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin önemli bir katkıda bulunduğu söylenemez?

A) Taşımacılıktaki gelişme B) Tarımda modernleşme

C) Üretimin artması D) İç tüketimin artması

E) Ambalaj ve depolama imkanlarının artması

 

 1. Aşağıdaki bölümlerden hangisi, soya fasulyesi üretiminde

ilk sırayı alır?

A) Adana B) Kıyı Ege C) Çatalca – Kocaeli

D) Yukarı Sakarya E) Batı Karadeniz

 

 1. Aşağıdaki meyvelerden hangisi iç bölgelerde kolaylıkla

yetişme imkanı bulur?

A) Fındık B) Elma C) Portakal D) Muz E) İncir

 

 1. Türkiye'de tarımı etkileyen aşağıdaki unsurlardan

hangisinde belirli bir azalma görülmektedir?

A) Gübre tüketiminde B) Sulama alanlarında

C) Tohum kalitesinde D) Nadas alanlarının genişliğinde

E) Tarımda kullanılan makinelerde

 1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ endüstrisinde

kullanılmaz?

A) Pamuk B) Ayçiçeği C) Şekerpancarı

D) Zeytin E) Soya fasulyesi

 

 1. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye'deki dağılışında

iklim seçiciliği daha az görülür?

A) Tütün B) Fındık C) Çay D) Turunçgiller E) Zeytin

 

 1. Türkiye'de hayvancılık tarımın yan koludur. Bu yargı

aşağıdaki yörelerimizden hangisinde büyükbaş hayvancılık için geçerli sayılamaz?

A) Rize B) Çukurova C) Konya D) Kars E) Denizli

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde besi hayvancılığına

geçişi zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?

A)Meraların giderek daralması

B)Nüfusun et talebinin giderek artması

C)Otlakların tarım alanlarına dönüşmesi

D)Tarımda makineleşme

E)Tarımda hayvan gücüne olan ihtiyacın azalması

 

 1. Türkiye'de, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının

olduğu yörede, küçükbaş hayvancılık en azdır?

A) Ayçiçeği B) Buğday C) Susam D) Şekerpancarı E) Çay

 

 1. Doğu Anadolu'da hayvancılık önemli bir yer tutar.

Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 1. Uzun yıllarda kazanılan deneyimlerle
 2. Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla
 3. Hayvan ıslahındaki gelişmelerle
 4. Suni yem teminindeki kolaylıklarla
 5. Devlet desteği ve özendirmelerle

 

 1. Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen

ilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu'da yetiştirilir.

B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.

C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.

D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa'da baştadır.

E) Hayvanlarımızın et ve süt verimi yüksektir.

 

 1. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun

olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

A) Mısır B) Çay C) Fındık D) Buğday E) Şeker pancarı

 

 1. Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmemesinde

aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması

B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu

C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi

D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması

E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması

 

 1. Ahır hayvancılığı ile kümes hayvancılığının büyük şehirlerin

çevresinde yoğunluk kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Tüketici nüfusun fazla olması

B) Ulaşım koşullarının elverişli olması

C) Ilıman iklim koşullarının yaşanması

D) Bu hayvancılık türlerinin daha kolay yapılması

E) Kırsal kesimde mera hayvancılığının yaygın olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda gelişme göstermekte olan

ahır hayvancılığın sorunlarından birine çözüm olamaz?

A) Salgın hastalıkların önlenmesi

B) İyi cins hayvan üretimi ve soyların ıslahı

C) Suni yem üretiminin artırılması

D) Devletin hayvancılığa kredi desteği vermesi

E) Yayla ve mera alanlarının artırılması

 

 1. Aşağıdaki illerin hangisinin ekonomisinde balıkçılığın payı en

fazladır?

A) Antalya B) Trabzon C) Tekirdağ D) Hatay E) Aydın

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

D

B

A

B

A

C

D

A

E

A

D

B

A

D

B

B

C

A

D

E

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

D

D

D

D

D

E

E

E

D

C

D

A

B

D

C

A

D

E

E

B

41 

42 

43 

44 

45 

46 

                           

E

D

D

A

E

B

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hakkında Coğrafya

Merhaba ben Ali BALLI Coğrafya Öğretmeniyim. Bu siteyi coğrafya bilgi paylaşım sitesi olarak öğrencilerime, meslekdaşlarıma ve coğrafyayı seven herkese adıyorum.

yorumlayın

 1. cok bilgili ve harika bir ögretmendir hocamın kendisi coğrafyada üstüne hoca tanımam 🙂

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.